Fiosrú na hEolaíochta (e-book: 2 Academic Year Licence)

By Michael O'Callaghan, Pat Doyle, Orla Molamphy & Ger Reilly

Ceadúnas trí bliana don leagan nua Gaeilge é an leabhar seo de Exploring Science don tSraith Shóisearach nua


 • Tá nasc idir an leabhar agus na Ráitis Foghlama a leagtar amach sa Chreat don tSraith Shóisearach
 • Clúdaítear go cuimsitheach gach Toradh Foghlama agus Príomhscil
 • Leagtar béim ar eolas an dalta ar an eolaíocht a fhorbairt agus cur leis an taitneamh a bhainfeadh daltaí as an eolaíocht, agus déantar tagairt don snáithe Éirim na hEolaíochta i gcónaí
 • Cuirtear Torthaí Foghlama in oiriúint do dhaltaí
 • Tá an leabhar roinnte de réir shnáitheanna na sonraíochta: An Saol Bitheolaíoch, an Saol Ceimiceach, an Saol Fisiceach agus An Domhan agus an Spás
 • Forbraítear an litearthacht agus uimhearthacht ach béim a leagan ar fhocail thábhachtacha agus ar fhiosrú sonraí
 • Cuirtear ábhar agus tuairimí eolaíochta i láthair na ndaltaí d’fhonn litearthacht san eolaíocht a fhorbairt
 • Tá meascán de ghníomhaíochtaí aonair agus grúpa sa leabhar d’fhonn an fhoghlaim ghníomhach a chothú
 • Leagtar amach gníomhaíochtaí a chothaíonn fiosrú taighdebhunaithe
 • Tá Portfóilió do Dhaltaí ag gabháil leis an leabhar seo
 • Tá Leabhar Acmhainní do Mhúinteoirí ar fáil ina bhfuil réitigh agus treoirlínte i dtaca le múineadh na hEolaíochta sa tSraith Shóisearach
Price:€19.30 
Subject:Science 
Class: 1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Format: Edco e-book
Price: €19.30
Further Information
Class:1st Year, 2nd Year, 3rd Year 
Exam:Junior Cert
Suitable Levels:Higher Level, Ordinary Level
Published:2017
Publisher:The Educational Company of Ireland (Edco)
Product Search
Browse Our Products
Need Help?

Visit our FAQ section for help on a range of topics.  Alternatively contact us for further information.

Teachers'

See our range of Teachers' Products

Get in touch

Phone : Contact Us
Fax : +353 1 4607 330

Job Vacancies

Book Sellers

Resource Centre

Edco celebrating 100 years in Education
© 2024 The Educational Company of Ireland
 • Ballymount Road Walkinstown Dublin 12 Ireland
 • Phone: +353 1 4500611
 • Fax: +353 1 4500993
 • Email: info@edco.ie